jueves, febrero 29, 2024
InicioActualitatEdicte d'aprovació definitiva del projecte simplificat per a la reparació de la...

Edicte d’aprovació definitiva del projecte simplificat per a la reparació de la volta sota l’Avinguda Juli Garreta

Date:

Expedient: X2023042589 / 66102023000023 /sg

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en sessió del dia 23 de gener de 2024, ha aprovat definitivament el Projecte simplificat per a la retirada de la canonada existent, reparació de la volta sota de l’Avinguda Juli Garreta i la reposició del paviment, redactat per l’enginyer municipal de camins, canals i ports Daniel Cullerés Puigdellosas, en data 9 de novembre de 2023, amb un pressupost total de 22.039,24 €, IVA inclòs.

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte al BOP, DOGC, tauler d’anuncis i una publicació local, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

24 de gener de 2024

Carles Motas i López

L’Alcalde

Artícles relacionats

La Policia Local deté a Platja d’Aro un home buscat per dos segrestos a Suïssa

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut un...

Amaral tornarà a actuar al Festival Porta Ferrada aquest 2024

El Festival Porta Ferrada continua anunciant artistes i grups...

ANUNCI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita el Pla...

Últimes notícies