- Advertisement -

EN COMÚ PODEM

EIX 1. ESCUT SOCIAL

1.1.- Tirar endavant el projecte executiu per a la construcció d’una nova residència pública per a gent gran

La construcció es faria, lògicament, d’acord amb els paràmetres actuals (màxim 90 persones residents, habitacions individuals, espais compartits de com a màxim 25 m2… ).

Aquest centre s’hauria de complementar amb la remodelació de l’actual Asil Suris (64 places -32 de públiques-) i amb obres de millora en el Sant Feliu Gent Gran (90 places -80 de públiques-).

Aquest projecte ens hauria de permetre augmentar les 112 places públiques que actualment hi ha a la ciutat fins a les 200 i, d’aquesta manera, solucionar d’una vegada la greu problemàtica de la falta de places i les llargues llistes d’espera. Actualment Sant Feliu de Guíxols té una població major de 80 anys de 2.500 persones, una xifra que va augmentant cada any que passa.

1.2.- Incrementar els recursos, tant econòmics com humans, de Serveis Socials

Sant Feliu de Guíxols no és un municipi aliè als riscos de l’exclusió social que pateixen nombroses persones. Uns riscos que estan condicionats per factors estructurals i per altres conjunturals com les diferents crisis que darrerament hem viscut.

Tenim casos, i no pocs, de persones en situació de risc d’exclusió social. De fet, darrerament cada any hem tingut més casos. En aquest sentit, l’ajuntament és l’administració pública més propera i és la que primer es troba davant els efectes de l’exclusió social. Això ens obliga a tenir la responsabilitat de fomentar polítiques per fer efectiva la inclusió social, entesa com a igualtat entre homes i dones, entre joves i gent gran, que integri la diversitat, garanteixi l’equitat de gènere, una vida independent de les persones amb diversitat funcional, elimini la pobresa infantil i treballi per una vida digna per als col·lectius més vulnerables. I és evident que per fer tot això calen més recursos.

Els serveis socials locals són el sistema de protecció que ha de vetllar perquè es duguin a terme les polítiques d’inclusió social. Per això volem enfortir els nostres serveis socials, que avui estan mancats de recursos.

1.3.-Implantar un servei de dentista municipal

La Llei 12/2020 sobre la salut bucodental, impulsada per En Comú Podem i aprovada per una àmplia majoria del Parlament, reconeix la necessitat d’ampliar els serveis d’odontologia que actualment presta l’Institut Català de la Salut a través dels Centres d’Atenció Primària.

En l’actualitat, aquest àmbit sanitari està molt limitat en la sanitat pública i la pràctica totalitat de l’atenció es dóna a la sanitat privada, de manera que es genera un greuge comparatiu en l’accés en funció de les rendes de la ciutadania. malgrat que una bona salut bucodental és essencial per gaudir d’un bon estat de salut general i d’una bona qualitat de vida.

Es tracta que, mentre tots aquests serveis essencials no siguin plenament assumits per Cat Salut establir, a través de conveni amb alguna de les clíniques o professionals de la ciutat, un programa en l’àmbit municipal d’atenció odontològica per poder oferir les persones en situació de vulnerabilitat totes les prestacions requerides com a essencials d’acord al que determina la mateixa Llei. Aquesta és una pràctica que ja s’està fent en determinats municipis i que té molta acceptació.

1.4.-Implementació d’una targeta social municipal

Aquesta nova targeta funcionaria com a moneder i que permeti rebre els ajuts econòmics necessaris en casos de vulnerabilitat, a partir dels corresponents informes de Serveis Socials, per a l’adquisició de productes de primera necessitat (alimentació, higiene personal, higiene domèstica i farmàcia) en botigues de la ciutat. D’aquesta manera s’agilitza el sistema, es normalitzen les ajudes, s’amplia l’oferta i s’eviten les cues a la seu del banc dels aliments.

EIX 2. HABITATGE DIGNE i ASSEQUIBLE

2.1.- Tirar endavant un projecte per a la construcció de 30 vivendes VPO gestionades des de l’Ajuntament

Aquests habitatges se sumarien a la Borsa de Lloguer que actualment té l’ajuntament que és de 76 pisos, 65 pisos cedits per particulars i 11 cedits per la SAREB. La ciutat necessita, per satisfer mínimament la seva demanda, disposar d’un centenar de pisos per a de lloguer social.

2.2.- Gestionar amb la Generalitat la cessió dels immobles de l’herència Anllò que encara queden pendents de subhasta

Són l’Hotel Regente, l’Hotel Mediterrani i el C/ Verdaguer 30. La remodelació dels tres immobles sumaria, aproximadament, una vintena de pisos que servirien per cobrir la falta d’habitatge dotacional que actualment té la ciutat, amb només 7 habitatges disponibles.

2.3.- Limitar el nombre de pisos d’ús turístic que actualment hi ha a Sant Feliu de Guíxols

El miler llarg de pisos d’ús turístic que té la ciutat són un fre al lloguer per a tot l’any, a més de repercutir a l’alça en el preus. La limitació dels pisos d’ús turístic haurà d’anar acompanyada d’un major control del lloguer que s’ofereix a Sant Feliu de Guíxols, ja que es tracta d’una ciutat que es troba en una zona de mercat tensa i, per tant, té el preu del lloguer regulat.

2.4. Fer ús del dret de tanteig i retracte

La SAREB té a Sant Feliu de Guíxols un centenar llarg d’habitatges buits, alguns d’ells en mal estat. Caldria estudiar la possibilitat d’adquirir part d’aquests immobles que es podrien destinar a posar en marxa un programa de masoveria urbana.

EIX 3. TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ECOLÒGICA

3.1.-Redactar d’un Pla Local de Residus

Aquest Pla haurà de contemplar un seguit de mesures que ens permetin avançar en el doble sentit: generar menys quantitat de residus i augmentar considerablement la recollida selectiva. Algunes de les mesures contemplades en aquest Pla haurien de ser:

Elaboració d’un estudi previ que permeti conèixer els costos per a una futura implantació gradual del PAP en el municipi, amb el doble objectiu establert de maximitzar els resultats de recollida selectiva reduint també la generació de residus.

Renovació de la Deixalleria Municipal perquè es converteixi, a més, en un centre de reutilització i reparació amb la finalitat d’allargar la vida útil dels objectes donant-los una segona vida a través de la neteja, pintura, restauració o reparació.

Tancar de manera immediata amb xip els contenidors de les fraccions rebuig i orgànic i suprimir de la via pública l’excés actual de contenidors oberts de la fracció rebuig.

Implantar la recollida comercial obligatòria en totes les fraccions.

Aplicar bonificacions per a ús de la Deixalleria Municipal.

Renovar la Deixalleria Mòbil amb un vehicle més versàtil i uns horaris més flexibles.

3.2.-Crear una Comunitat Energètica Local sota l’aixopluc de l’Ajuntament

Un cop garantit l’autoconsum fotovoltaic en tots els edificis i en totes les instal·lacions municipals, procedirem a la constitució d’una Comissió de Treball sobre Energia Local que haurà de liderar un pacte entre empreses, ciutadania i ajuntament per aconseguir un gran desplegament en energia renovable.

L’energia i l’accés al subministrament energètic són un dret de ciutadania i, en aquest sentit, l’administració local ha de disposar d’instruments suficients per intervenir en el sector elèctric i assegurar que la prestació d’aquest dret sigui efectiva sense discriminacions i amb unes tarifes transparents, justes i accessibles que, a més, permetin eradicar la pobresa energètica.

Aquesta Comissió de Treball sobre Energia Local haurà de treballar en quatre línies
d’actuació:

Impulsar una Comunitat Energètica Local per a la producció, consum, emmagatzematge i venta d’energia renovable a la nostra ciutat. Aquesta comunitat podrà promoure i/o organitzar-se al voltant d’un o varis projectes.

Obrir un punt d’informació, assessorament i reflexió per a donar suport a la ciutadania, comerços i empreses i donar a conèixer els projectes de la CEL per poder dur a terme la necessària transició energètica a la nostra ciutat.

Fomentar la interrelació entre comunitats energètiques locals per obtenir una xarxa de comunitats interconnectades que, arribat el moment, es poden donar suport les unes a les altres.

Engegar la redacció d’un Pla de Transició Energètica de Sant Feliu de Guíxols pels propers anys que, a partir dels projectes compartits en la CEL, completi l’abastiment de consums elèctrics mitjançant fonts renovables i locals, tant en l’àmbit públic com privat.

3.3.-Elaborar una Carta del Paisatge de Sant Feliu de Guíxols

Cal impulsar la consolidació de la infraestructura verda del municipi, augmentant els recursos que es destinen per a projectes de conservació del medi natural municipal. Per això, redactarem un pla especial de protecció a les pinedes i espais forestals en
rics.

Nosaltres considerem el paisatge de Sant Feliu de Guíxols i del seu entorn com un bé d’interès col·lectiu, supeditat al bé comú, i que cal protegir. L’elaboració d’una Carta del Paisatge ens hauria de permetre disposar d’un marc comú referencial, com si d’una mena de catàleg es tractés, que faciliti l’entesa i el consens entre totes les parts implicades en les transformacions i la gestió del paisatge, sovint amb visions i interessos no coincidents. Aquesta Carta hauria de treballar la inclusió al Catàleg de Bens Protegits del municipi d’aquelles àrees, entorns, espais i itineraris que reuneixin els valors i condicions objectives per a la seva inclusió, impulsant ,en el seu cas, que aquells paisatges que tinguin un més alt valor específic puguin ser declarats Bé Cultural d’Interès Local o Bé de Protecció Urbanística. L’objectiu final és que la Carta del Paisatge serveixi de referència en els processos de planejament urbà.

3.4.-Revisar el planejament urbà (POUM)

Ho farem amb l’objectiu de desclassificar per a la seva protecció tots els boscos i els espais forestals, preservant el paisatge i fugint de la política de construcció i creixement urbanístic. En aquells casos que sigui possible, dotarem partides pressupostàries i treballarem activament amb el Conservatori del Litoral per adquirir terrenys i parcel·les del litoral amenaçades per la urbanització o degradades.

També augmentarem en grau d’exigència en els estudis d’impacte i integració paisatgística. Ho farem, lògicament, sempre que siguin preceptius, però també en qualsevol tipus d’obra que tingui una presència visual important en el conjunt del paisatge. Aquest tipus d’estudis s’han de convertir en un habitual del nostre planejament.

EIX 4. CULTURA i EDUCACIÓ

4.1.-No a l’actual projecte de construcció del nou Museu Carmen Thyssen

L’aprovació inicial del projecte implica que entre aquest any i el vinent la ciutat haurà de tenir preparats dels seus fons propis 6,5 milions d’euros, perquè dels 13 requerits inicialment per a la construcció, només n’hi ha compromesos per part d’altres administracions 6,5 milions (1,2 de la Diputació, 2 de fons europeus, 2,5 de la Generalitat i 800.000 de l’estat) .

Però, i per si la despesa inicial no fos poca, a data d’avui encara no s’ha donat a conèixer cap estudi previ que determini si, una vegada finalitzada l’obra i tenint en compte que es tracta d’una cessió per 20 anys, el nou museu guardarà l’equilibri raonable entre el benefici privat i el públic que se suposa ha de tenir qualsevol cooperació com aquesta. I a hores d’ara tampoc es coneix cap estudi de costos atenent a la naturalesa del propi museu, ja que durant els propers 20 anys es requerirà fer front a unes quantitats prou importants en matèria de manteniment, personal i seguretat. A més, el projecte actual comporta l’ús privatiu d’una part dels Jardins del Monestir.i de la Casa Blasco, dos espais de titularitat municipal.

La cultura a Sant Feliu de Guíxols ha de voler dir molt més que tenir un nou museu Thyssen al preu que sigui, durant 20 anys, i amb obres cedides per la baronessa que mai seran de la ciutat. Des de l’Ajuntament s’ha de treballar perquè la cultura sigui popular i tingui la complicitat i la participació de la gent, quanta més millor. Els nostres compromisos culturals fugen de l’elitisme i es concreten en:

Refer el projecte Thyssen, perquè s’esdevingui menys costós econòmicament i perquè no afecti al conjunt patrimonial i arquitectònic del Monestir ni als Jardins del Monestir.

Integrar un projecte museístic global que posi en valor el Museu d’Història i que adeqüi, respecti i combini totes les possibilitats que ens ofereixen els nostres espais urbans.

Donar impuls i protagonisme a les entitats i associacions culturals del municipi amb la constitució d’un Consell Municipal de la Cultura, perquè s’esdevingui un espai de diàleg, debat, reflexió, avaluació i decisió de la política cultural de la ciutat.

Definir un programa de foment i comunicació de la cultura local adreçat a diferents col·lectius de persones (joves, gent gran, immigrants …). Un programa que fomenti i doni suport als artistes i músics locals

4.2.-Inaugurar una nova seu per a l’Escola d’Adults

És del tot imprescindible buscar un nou emplaçament el més adient possible per a l’Escola d’Adults, ja que l’espai que ocupen actualment s’ha quedat petit. S’ha de trobar una nova ubicació que adapti la seva estructura a les seves necessitats.

4.3.- Desenvolupar la xarxa EDUCACIÓ360o a nivell municipal

Sant Feliu de Guíxols forma part de l’aliança per l’EDUCACIO360o que promou la Fundació Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. L’aliança pretén que els nens i les nenes, els nois i les noies aprenguin en tots els espais de la seva vida quotidiana, no només a l’escola o l’institut, sinó també amb la família, als carrers, fent esport, gaudint d’activitats … La formació ha d’estar present al llarg i ample de la vida, perquè s’aprèn i s’educa arreu.

Malgrat formar part de l’aliança, el cert és que els darrers anys poc s’ha avançat en aquest sentit i poques iniciatives s’han dut a terme.

La nostra formació planteja desplegar un Currículum de ciutat que ens permeti reconèixer acreditar formalment els aprenentatges adquirits fora de l’escola, una vegada consensuats amb els agents educatius els estàndards de qualitat. Aquesta eina ens ha de permetre oferir més temps d’aprenentatge, més valuós i amb més equitat i millorar les trajectòries educatives dels infants i joves del nostre municipi, perquè volem que l’Ajuntament sigui una organització amb capacitat d’articular el seu propi ecosistema educatiu, prioritzant l’equitat i la qualitat educativa de les activitats que es facin fora de l’escola.

4.4.Posar en marxa el projecte Minuts Menuts

Aquest serà un servei gratuït municipal de cangur, per a nens i nenes de 0 a 6 anys, perquè els pares que necessitin fer formació o recerca laboral tinguin un espai on deixar els seus infants. Amb aquest programa volem oferir oferim un recurs de proximitat lúdic, educatiu i d’atenció social per la cura temporal d’infants, amb l’objectiu de millorar la conciliació de les famílies, en especial, les més necessitades.

EIX 5. VIDA

5.1.- Elaborar un Pla Municipal contra la violència masclista i impulsar el Consell de Dones

Garantirem els drets residencials de les dones en situació de violència masclista amb recursos d’acollida d’urgència, ampliant places d’emergència dels habitatges dotacionals o amb línies d’ajuts al lloguer.

Al mateix temps, dotarem dels recursos tècnics i econòmics necessaris a la Regidoria de Feminisme pel necessari desenvolupament de polítiques d’igualtat, ampliant-ne el pressupost i garantint les condicions perquè les polítiques feministes es prioritzin i es consolidin. També oferirem formació sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI al personal municipal i al personal d’empreses o entitats que realitzen tasques per a l’ajuntament.

Crearem un Consell de Dones on no n’hi hagi, i el promourem als municipis on n’hi hagi, amb la participació dels moviments de dones i feministes del municipi. Aquest consell ha d’esdevenir l’òrgan consultiu de les polítiques públiques municipals amb mecanismes que facilitin la participació: optimitzant reunions i horaris, amb espais de cures infantils i facilitant la participació per via de les noves tecnologies.
5.2.-Crear la Regidoria de Drets dels Animals

Aquesta regidoria treballarà per modificar l’Ordenança Municipal de tinença d’animals amb l’objectiu de millorar alguns aspectes concrets com:

L’accés dels gossos a les platges i els espais delimitats per a gossos sense corretja

El protocol d’actuació en cas d’animals perduts

Les campanyes d’esterilització i vacunació dels gats en les colònies felines

També impulsarem campanyes de sensibilització i tinença responsable, amb l’objectiu de fomentar les adopcions i les acollides temporals i eradicar el maltractament i l’abandonament. Crearem la Taula de Protecció Animal, una eina per facilitar la comunicació entre la regidoria i la ciutadania, amb la representació de professionals veterinaris, amb la finalitat de millorar la protecció i el benestar animal, així com la convivència entre animals i persones.

5.3.Atenció a les persones nouvingudes i a la convivència

Garantir el compliment de la llei sobre empadronament, inclòs l’empadronament sense domicili fix, siguin quines siguin les circumstàncies administratives en les quals es trobin o el tipus d’habitatge que disposin. En aquest sentit, caldrà facilitar al personal tècnic que ha d’atendre a les persones nouvingudes la capacitació i la formació necessàries que permetin crear un entorn segur i, també, garantir l’atenció suficient per a l’accés als serveis bàsics d’alimentació, higiene, roba i habitatge d’emergència.

Impulsarem un pacte per la convivència democràtica al municipi, fonamentat en la laïcitat, generant espais de diàleg i desenvolupant mesures d’interlocució i mediació
per prevenir conflictes a l’espai públic. Reforçar el servei municipal d’orientació i ocupació laboral és bàsic per garantir una bona convivència.

Vetllarem, mitjançant les actuacions de la policia local, per una resposta eficaç contra qualsevol tipus de discriminació o agressió, directa o indirecta, per motius de religió, orientació sexual, identitat sexual,origen, orientació política o qualsevol raó classificada com a delicte d’odi, contra minories.

5.4.-Garantir, per a projectes cooperatius i de solidaritat, una dotació pressupostària equivalent, com a mínim, al 0,7% del pressupost d’ingressos propis

Cal reflexionar i aprofundir al voltant del gran potencial que la cooperació pot tenir com a palanca de canvi per a molts àmbits d’actuació dels ajuntaments. Perquè volem multiplicar els efectes de la cooperació i la seva contribució en l’abordatge compartit dels reptes globals i en la construcció d’un futur més digne per a tothom, independentment d’on s’hagi nascut.

Volem promoure projectes de cooperació, tant directes o a través de convocatòries de subvencions, apostant per l’educació i per la justícia. En aquest sentit, donarem suport al teixit associatiu vinculat amb la cooperació, la promoció de la pau i la defensa dels drets humans.

Article anteriorPP
Article següentPSC

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

CENTREM-ARA PACTE LOCAL

Centrem-Ara Pacte Local aposta per una candidatura transversal, multigeneracional, amb persones vingudes de diversos àmbits. Amb el mateix...

Ràdio Sant Feliu i Televisió Costa Brava organitzen el Debat Electoral de candidatures al Teatre aquest dimecres 24 de maig

El Debat Electoral de Sant Feliu de Guíxols amb totes les formacions polítiques que concorren a les Eleccions Locals està previst aquest...

PSC

10 PUNTS IMPORTANTS DEL PROGRAMA EDUCACIÓConstruirem l'institut/escola pedralta i lluitarem per la jornada contínua! ESPORTSPotenciar i...

SUPORT CIVIL CRISTINENC

BIOGRAFIA Soc en Marius Aliu i Trenado, nascut a Llagostera i residents a Santa Cristina d’Aro, des del 2003....

COMENTARIS