- Advertisement -
Inici Actualitat Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

Expedient núm. 66102018000002 / aps

Per acord de Ple, adoptat en la sessió del dia 26 de gener de 2023 (PLE2023000001), s’ha aprovat definitivament el modificat del projecte per tal de reurbanitzar un tram del carrer del Doctor Rovira comprès entre el carrer de Pecher i la riera de Les Comes, així com refer i reordenar tots els serveis existents, promogut per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i redactat per l’arquitecte tècnic Ricard Mercader Morenza (col.legiat núm. 472), presentat amb registre d’entrada núm. E2022019649, de data 7 d’octubre de 2022, i amb un pressupost total d’execució per contracte de 184.883,56 Euros (cent vuitanta-quatre mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims), IVA inclòs, que inclou l’actualització de preus.

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny, als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

2 de febrer de 2023

Carles Motas i López

L’alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

Es presenta el projecte de “Rutes de Cassà, vila surera”

El regidor de Promoció Econòmica i Cultura, Joan Casabó, el regidor de Governació, Marià Montsunyer  i l’alcalde, Robert Mundet, amb l’àrea de...

ACTIVITATS SANT FELIU DE GUÍXOLS 1 AL 30 D’ABRIL DE 2023

Les activitats d’aquesta agenda poden ser modificades i/o presentar algun canvi. Per a consultes i actualitzacions consulteu: www.visitguixols.com...

“Vull que la meva col·lecció perduri” Tomàs Pla, fundador, propietari i director del museu de la joguina de Sant Feliu de Guíxols

Després de 23 anys, Tomàs Pla va decidir vendre l’edifici on hi ha el museu des del...

Tossa aprova definitivament el projecte de la nova llar d’infants a la zona escolar

L'Ajuntament de Tossa ha aprovat definitivament el projecte de construcció d'una nova llar d'infants a la zona escolar. El projecte, que té...

COMENTARIS