Inici Actualitat Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

 Expedient: 66102021000017  /mm

El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en sessió de data 28 d’abril de 2022, ha aprovat definitivament el Projecte d’urbanització del carrer Santa Teresa, des del c/ Eres fins al c/ Hériz, redactat i signat per les enginyeres Maria Dolores Simón i Maria Elena Blanco, de l’empresa SBS SIMON I BLANCO, SL, presentat en data 6 d’abril de 2022, amb registre d’entrada E2022006291, amb un pressupost total de 559.934,38 € (cinc-cents cinquanta-nou mil nou-cents trenta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims), IVA inclòs.

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

Carles Motas i López

Alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

Expedient núm. 66102018000002 / aps Per acord de Ple, adoptat en la sessió del dia 26 de gener de...

Domini nord-americà en l’edició més internacional dela VolCAT Platja d’Aro

Una jornada on es decidia tot. Cames cansades del primer esforç de l´any. Haver-se recuperat era clau per rendir al màxim a...

Junts denúncia Motas al CAC per apropiació dels mitjans públics

La Llei reguladora de les bases del règim local i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableixen el principi de pluralisme, els drets de...

L’abocador de Solius actuarà com a planta de transferència

La Generalitat i els ajuntaments usuaris del dipòsit controlat de Solius han acordat que l'abocador passi a ser una planta de transferència,...

COMENTARIS