Inici Actualitat Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. Exp: 66102021000015

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. Exp: 66102021000015

Expedient: 66102021000015 /mm

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, mitjançant decret  2022AJ07001416 de data 1 d’abril de 2022, ha aprovat definitivament el projecte bàsic i executiu “Aparcament de Ponent a l’Estació d’Autobusos de Sant Feliu de Guíxols”, presentat en data 01 d’abril de 2022, mitjançant dues instàncies amb registre d’entrada E2022005828 i E2022005878, redactat per API MOVILIDAD SA e INDUSTRIAS METALICAS ANRO SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, i signat per Pablo Mora-Rey i Agustín Juárez, amb un pressupost total de 2.655.949,94 € (dos milions sis-cents cinquanta-cinc mil nou-cents quaranta-nou euros amb noranta-quatre cèntims), IVA inclòs.

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

Carles Motas i López

Alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

Junts denúncia Motas al CAC per apropiació dels mitjans públics

La Llei reguladora de les bases del règim local i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableixen el principi de pluralisme, els drets de...

L’abocador de Solius actuarà com a planta de transferència

La Generalitat i els ajuntaments usuaris del dipòsit controlat de Solius han acordat que l'abocador passi a ser una planta de transferència,...

Els municipis es mostren preocupats pels sobrecostos derivats del tancament de Solius

El tancament de l'abocador de Solius es materialitzarà en un període màxim de dos mesos, d'acord amb la sentència dictada pel Tribunal...

La Colla Gegantera Ganxona recupera l’antiga Festa de Sant Sebastià

La Colla Gegantera Ganxona ha recuperat una antiga festivitat local que se celebrava en honor al dia de Sant Sebastià i incloïa...

COMENTARIS