Inici Actualitat Projecte d’execució per la construcció d’un ascensor a l’antic hospital de Sant...

Projecte d’execució per la construcció d’un ascensor a l’antic hospital de Sant Feliu de Guíxols,

Expedient: X2021015175 / 66102021000007

Edicte

El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en data 28 d’octubre de 2021 va aprovar definitivament el projecte d’execució per la construcció d’un ascensor a l’antic hospital de Sant Feliu de Guíxols, seu del Museu d’Història, segons el Text modificat (RE: 2021013146 de 18 d’agost de 2021) i la nota tècnica per la validació de la fonamentació del projecte (RE: E2021016374 de 8 d’octubre de 2021), redactat per  GMK ASSOCIATS SL, amb un pressupost d’execució per contracte de 132.966,96 €, IVA inclòs, amb les condicions d’execució que consten a l’informe tècnic de data 13 d’octubre de 2021.

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant els jutjats de lo Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació.

10 de novembre de 2021

Carles Motas i López

L’alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

Expedient núm. 66102018000002 / aps Per acord de Ple, adoptat en la sessió del dia 26 de gener de...

Domini nord-americà en l’edició més internacional dela VolCAT Platja d’Aro

Una jornada on es decidia tot. Cames cansades del primer esforç de l´any. Haver-se recuperat era clau per rendir al màxim a...

Junts denúncia Motas al CAC per apropiació dels mitjans públics

La Llei reguladora de les bases del règim local i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableixen el principi de pluralisme, els drets de...

L’abocador de Solius actuarà com a planta de transferència

La Generalitat i els ajuntaments usuaris del dipòsit controlat de Solius han acordat que l'abocador passi a ser una planta de transferència,...

COMENTARIS