Inici Actualitat Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. Expedient: 66102020000004 /mm

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. Expedient: 66102020000004 /mm

Expedient: 66102020000004 /mm

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en data 22 de juny de 2021, ha aprovat definitivament el Projecte executiu de les obres de reparació de diversos desperfectes ocasionats pel temporal “Glòria” al Racó de Garbí, signat per Maria Blanco Bargalló i Lola Simón Plaza (SBS Simon i Blanco, SL), presentat el dia 9 de juny de 2021, amb registre d’entrada E2021008952 i amb un pressupost d’execució per contracte de 83.413,10  € (IVA inclòs).

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

Carles Motas i López

Alcalde

Sant Feliu de Guíxols, 25 de juny de 2021

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

Expedient núm. 66102018000002 / aps Per acord de Ple, adoptat en la sessió del dia 26 de gener de...

Domini nord-americà en l’edició més internacional dela VolCAT Platja d’Aro

Una jornada on es decidia tot. Cames cansades del primer esforç de l´any. Haver-se recuperat era clau per rendir al màxim a...

Junts denúncia Motas al CAC per apropiació dels mitjans públics

La Llei reguladora de les bases del règim local i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableixen el principi de pluralisme, els drets de...

L’abocador de Solius actuarà com a planta de transferència

La Generalitat i els ajuntaments usuaris del dipòsit controlat de Solius han acordat que l'abocador passi a ser una planta de transferència,...

COMENTARIS